گروه پارلمان

گروه پارلمان
واحدهای تجاری مجتمع گالریا پیش فروش
پروژه تجاری مجتمع مجلل گالریا

معرفی زمین پروژه گالریا واحد های تجاری

تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن عمران اوج سازان امید​​​​​​​

متراژ زمین:3990 متر مربع
​​​​​​​نشانی زمین: تهران، وردآورد، خیابان امام حسین، نبش کوچه عادلی، ​​​​​​پلاک ثبتی 3764 فرعی از 4 اصلی قطعه 6 تفکیکی

​​​​​​​زمین با سند تک‌ برگ و 6 دانگ
محصور شده و دارای آب، برق، گاز و تلفن دایر​​​​​​​

* مشتری بالقوه از بخش مسکونی مجتمع
* احداث مجتمع مجاور خیابان اصلی
* محل پارکینگ مناسب
* فروش به صورت سهم تجاری
* ارتفاع سقف 6.5 متر برای واحدهای تجاری
* قیمت قطعی
* واحدهای تجاری همسطح با خیابان
* جریمه دیرکرد در تحویل
* سرانه کم تجاری در منطقه

پلان واحدهای تجاری مجتمع مجلل گالریا

پروژه تجاری مجتمع مجلل گالریا
پروژه تجاری مجتمع مجلل گالریا
پروژه تجاری مجتمع مجلل گالریا

لیست قیمت واحدهای تجاری

<< قیمت‌ها به میلیون تومان می‌باشند >>

واحدهای تجاری ویژه خوراکی و غذا

FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 FO7 FO8 FO9 FO10 FO11
متراژ مغازه 30 50 50 47 30 30 15 15 24 22 25
متراژ بالکن 15 25 25 23.5 15 15 0 0 12 11 12.5
قیمت هر متر مغازه 350 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
قیمت هر متر بالکن 175 150 150 150 150 150 0 0 150 150 150
قیمت کل 13125 18750 18750 17625 11250 11250 4500 4500 9000 8250 9375
پیش پرداخت 5250 7500 7500 7050 4500 4500 1800 1800 3600 3300 3750
اقساط 24 ماهه 6562.5 9375 9375 8812.5 5625 5625 2250 2250 4500 4125 4687.5
قیمت نقدی 10500 15000 15000 14100 9000 9000 3600 3600 7200 6600 7500
تحویل 656.25 937.5 937.5 881.25 562.5 562.5 225 225 450 412.5 468.75
سند 656.25 937.5 937.5 881.25 562.5 562.5 225 225 450 412.5 468.75
انشعاب آب برق گاز

انشعاب آب برق گاز

کف سرامیک

کف سرامیک

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

سقف تایل

سقف تایل

سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش و گرمایش مرکزی

دیوار سرامیک

دیوار سرامیک

واحدهای تجاری ویژه مشاغل آزاد

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 FR10
متراژ مغازه 27 25 25 25 25 25 25 25 21 25
متراژ بالکن 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 12.5
قیمت هر متر مغازه 250 230 230 230 230 230 230 230 230 230
قیمت هر متر بالکن 125 115 115 115 115 115 115 115 115 115
قیمت کل 8437.5 7178.5 7178.5 7178.5 7178.5 7178.5 7178.5 7178.5 6037.5 7178.5
پیش پرداخت 3375 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2875 2415 2875
اقساط 24 ماهه 4218.75 3593.75 3593.75 3593.75 3593.75 3593.75 3593.75 3593.75 3018.75 3593.75
قیمت نقدی 6750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 4830 5750
تحویل 421.875 359.375 359.375 359.375 359.375 359.375 359.375 359.375 301.875 359.375
سند 421.875 359.375 359.375 359.375 359.375 359.375 359.375 359.375 301.875 359.375
انشعاب آب برق گاز

انشعاب آب برق گاز

کف سرامیک

کف سرامیک

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

سقف تایل

سقف تایل

سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش و گرمایش مرکزی

دیوار سرامیک

دیوار سرامیک

واحدهای تجاری ویژه مشاغل نقره و بدلیجات

SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6
متراژ مغازه 21 18 18 18 18 16
متراژ بالکن 10.5 0 0 0 0 0
قیمت هر متر مغازه 220 220 220 220 220 220
قیمت هر متر بالکن 110 0 0 0 0 0
قیمت کل 5775 3960 3960 3960 3960 3520
پیش پرداخت 2310 1584 1584 1584 1584 1408
اقساط 24 ماهه 2887.5 1980 1980 1980 1980 1760
قیمت نقدی 4620 3168 3168 3168 3168 2816
تحویل 288.75 198 198 198 198 176
سند 288.75 198 198 198 198 176
انشعاب آب برق گاز

انشعاب آب برق گاز

کف سرامیک

کف سرامیک

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

سقف تایل

سقف تایل

سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش و گرمایش مرکزی

دیوار سرامیک

دیوار سرامیک

واحدهای تجاری ویژه طلا و جواهر

GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6
متراژ مغازه 19 18 18 18 18 16
متراژ بالکن 0 0 0 0 0 0
قیمت هر متر مغازه 280 280 280 280 280 280
قیمت هر متر بالکن 0 0 0 0 0 0
قیمت کل 5320 5040 5040 5040 5040 4480
پیش پرداخت 2128 2016 2016 2016 2016 1792
اقساط 24 ماهه 2660 2520 2520 2520 2520 2240
قیمت نقدی 4256 4032 4032 4032 4032 3584
تحویل 266 252 252 252 252 224
سند 266 252 252 252 252 224
انشعاب آب برق گاز

انشعاب آب برق گاز

کف سرامیک

کف سرامیک

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

سقف تایل

سقف تایل

سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش و گرمایش مرکزی

دیوار سرامیک

دیوار سرامیک

واحدهای تجاری ویژه مد و لباس

FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FA8 FA9 FA10 FA11 FA12 FA13
متراژ مغازه 50 16 35 20 35 25 35 35 35 36 22 75 25
متراژ بالکن 25 0 17.5 10 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18 11 37.5 12.5
قیمت هر متر مغازه 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
قیمت هر متر بالکن 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100
قیمت کل 12500 3200 8750 5000 8750 6750 7000 7000 8750 9000 5500 18750 6250
پیش پرداخت 5000 1280 3500 2000 3500 2700 2800 2800 3500 3600 2200 7500 2500
اقساط 24 ماهه 6250 1600 4375 2500 4375 3375 3500 3500 4375 4500 2750 9375 3125
قیمت نقدی 10000 2560 7000 4000 7000 5400 5600 5600 7000 7200 4400 15000 5000
تحویل 625 160 437.5 250 437.5 337.5 350 350 437.5 450 275 937.5 312.5
سند 625 160 437.5 250 437.5 337.5 350 350 437.5 450` 275 937.5 312.5
انشعاب آب برق گاز

انشعاب آب برق گاز

کف سرامیک

کف سرامیک

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

سقف تایل

سقف تایل

سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش و گرمایش مرکزی

دیوار سرامیک

دیوار سرامیک

واحدهای تجاری ویژه موبایل و کامپیوتر

MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9
متراژ مغازه 25 25 25 25 20 20 25 25 24
متراژ بالکن 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 12.5 12.5 12
قیمت هر متر مغازه 180 180 180 180 180 180 180 180 180
قیمت هر متر بالکن 90 90 90 90 90 90 90 90 90
قیمت کل 5625 5625 5625 5625 4500 4500 5625 5625 5400
پیش پرداخت 2250 2250 2250 2250 1800 1800 2250 2250 2160
اقساط 24 ماهه 2812.5 2812.5 2812.5 2812.5 2250 2250 2812.5 2812.5 2700
قیمت نقدی 4500 4500 4500 4500 3600 3600 4500 4500 4320
تحویل 281.25 281.25 281.25 281.25 225 225 281.25 281.25 270
سند 281.25 281.25 281.25 281.25 225 225 281.25 281.25 270
MO10 MO11 MO12 MO13 MO14 MO15 MO16 MO17 MO18
متراژ مغازه 15 15 15 21 15 15 25 15 75
متراژ بالکن 0 0 0 0 0 0 12.5 0 37.5
قیمت هر متر مغازه 180 180 180 180 180 180 180 180 180
قیمت هر متر بالکن 0 0 0 0 0 0 90 0 80
قیمت کل 2700 2700 2700 3780 2700 2700 5625 2700 15000
پیش پرداخت 1080 1080 1080 1512 1080 1080 2250 1080 6000
اقساط 24 ماهه 1350 1350 1350 1890 1350 1350 2812.5 1350 7500
قیمت نقدی 2160 2160 2160 3024 2160 2160 4500 2160 17000
تحویل 135 135 135 189 135 135 218.25 135 750
سند 135 135 135 189 135 135 281.5 135 750
انشعاب آب برق گاز

انشعاب آب برق گاز

کف سرامیک

کف سرامیک

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

شیشه سکوریت / ضلع خیابان رول آپ

سقف تایل

سقف تایل

سرمایش و گرمایش مرکزی

سرمایش و گرمایش مرکزی

دیوار سرامیک

دیوار سرامیک

✅ کارشناسان فروش مجتمع مجلل گالریا در کمال صداقت شما را راهنمایی می‌کنند و دلسوزانه در کنار شما باقی می‌مانند.

◀ کارشناسان ما از ساعت 8 صبح الی 24 پاسخگوی سوالات شما عزیزان پیرامون پروژه مجتمع مجلل گالریا هستند .